fbpx

Pritužbe

Korisnici usluga HOK-OSIGURANJA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6 (dalje u tekstu Društvo) pritužbe mogu podnijeti:

 1. usmeno na zapisnik ili pismeno u sjedištu Društva, Zagreb, Capraška ulica 6,
 2. pismeno na adresu sjedišta Društva Zagreb, Capraška ulica 6, telefaksom na broj: 01/5392 520, putem e-maila: prituzbe@hok-osiguranje.hr ili ispunjavanjem obrasca na Internet stranicama Društva.

Rok za podnošenje pritužbe je 15 (petnaest) dana od dana kada je Podnositelj pritužbe primio odluku Društva na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe. Društvo će razmotriti i pritužbe zaprimljene nakon navedenog roka, ako raspolaže dokumentacijom i podacima na temelju kojih može osnovano razmotriti navode iz pritužbe i donijeti odluku, a u protivnom će o tome obavijestiti Podnositelja pritužbe.

Pritužba treba sadržavati:

 • ime i prezime te adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegova zakonskog zastupnika, odnosno naziv tvrtke, sjedište te ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
 • razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe,
 • dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kad ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojemu je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi te prijedloge za izvođenje dokaza,
 • datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe, odnosno osobe koja ga zastupa,
 • punomoć za zastupanje, kad je pritužba podnesena po opunomoćeniku.

Društvo će, nakon što prouči i provjeri navode iz pritužbe, odgovoriti podnositelju pritužbe u pismenom obliku najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka pritužbe.

  Kanal povratne informacije: TelefonPoštaEmailMobilni telefonFax

  Zastupnik  Besplatni info telefon 0800 50 80