fbpx

Pritužbe

Korisnici usluga HOK-OSIGURANJA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6 (dalje u tekstu: Društvo) pritužbe/prigovore mogu podnijeti:

 1. usmeno na zapisnik ili pisano u sjedištu Društva, Zagreb, Capraška ulica 6,
 2. pisano putem pošte na adresu sjedišta Društva Zagreb, Capraška ulica 6,
 3. na adresu elektroničke pošte: prituzbe@hok-osiguranje.hr ili ispunjavanjem obrasca na internetskim stranicama Društva (link Podnesi pritužbu),
 4. u vezi rješavanja zahtjeva iz ugovora o osiguranju pisano putem pošte na adresu Sektora šteta Društva, Zagreb, Samoborska 294.

Rok za podnošenje pritužbe/prigovora je 15 (petnaest) dana od dana kada je podnositelj primio odluku Društva na koju podnosi pritužbu/prigovor, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe/prigovora. Društvo će razmotriti i pritužbe/prigovore zaprimljene nakon navedenog roka, ako raspolaže dokumentacijom i podacima na temelju kojih može osnovano razmotriti navode i donijeti odluku, a u protivnom će o tome obavijestiti podnositelja.
Pritužba/prigovor treba sadržavati:

 • ime i prezime te adresu podnositelja koji je fizička osoba ili njegova zakonskog zastupnika, odnosno naziv tvrtke, sjedište te ime i prezime odgovorne osobe podnositelja koji je pravna osoba,
 • razloge i zahtjeve podnositelja,
 • dokaze kojima se potvrđuju navodi kad ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojemu je donesena odluka zbog koje se pritužba/prigovor podnosi te prijedloge za izvođenje dokaza,
 • datum podnošenja i potpis podnositelja, odnosno osobe koja ga zastupa,
 • punomoć za zastupanje, kad je pritužba/prigovor podnesen po opunomoćeniku.

Društvo će, nakon što prouči i provjeri navode iz pritužbe/prigovora, odgovoriti podnositelju u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka pritužbe/prigovora.

  Kanal povratne informacije: PoštaEmailFax

  Zastupnik  Besplatni info telefon 0800 50 80