fbpx

Osiguranje osoba

Nezgode se nažalost događaju, na njih ne možemo utjecati, ali možemo djelomično ublažiti njihove posljedice ugovaranjem odgovarajuće osigurateljne zaštite.

Što se smatra nesretnim slučajem?

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpunu ili djelomičnu invalidnost, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.

Znači, da bi se neki događaj smatrao nesretnim slučajem, on mora biti:

 • iznenadan
 • neovisan od volje osiguranika
 • vanjski, izvan tijela
 • s posljedicom za život, odnosno zdravlje osiguranika.

Koje rizike je moguće ugovoriti?

Kako bi bile pokrivene osiguranjem od nezgode, posljedice nesretnog slučaja moraju se manifestirati kao: smrt, trajni invaliditet, privremena nesposobnost za rad ili narušenje zdravlje koje zahtijeva liječničku pomoć.

Dakle OSIGURANI RIZICI koji se mogu ugovoriti su:

 • smrt zbog nesretnog slučaja
 • trajna invalidnost (trajni gubitak opće radne sposobnosti)
 • dnevna naknada (prolazna nesposobnost za rad)
 • troškovi liječenja (narušenje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć)
 • dnevna naknada za boravak u bolnici (narušenje zdravlja kao posljedica nesretnog slučaja koje zahtijeva liječenje u bolnici).

U pravilu se ugovara osiguranje za slučaj smrti zbog nezgode i trajne invalidnosti zajedno.

Osiguranje za ostale navedene rizike ugovara se isključivo uz osiguranje za slučaj smrti i trajne invalidnosti od posljedica nesretnog slučaja i samostalno se ne mogu ugovoriti.

Uz pojedine vrste osiguranja u sklopu nezgode dodatno se mogu ugovoriti i rizici:

 • smrt zbog bolesti
 • teško bolesna stanja.

Tko se može osigurati?

U pravilu se mogu osigurati osobe od navršene 14. godine do navršene 75. godine života. Osobe mlađe od 14. i starije od 75. godina mogu biti osigurane samo po dopunskim ili posebnim uvjetima.

Sva osiguranja nezgode možemo podijeliti prema broju osiguranih osoba na POJEDINAČNA I GRUPNA osiguranja.

Pojedinačno osiguranje zaključuje fizička osoba i polica glasi na ime i prezime osiguranika.

Grupno osiguranje u pravilu zaključuje pravna osoba za više osoba i polica se odnosi na osobe koje mogu biti naznačene imenom i prezimenom ili prema službenim evidencijama ugovaratelja.

U pravilu, osiguravaju se zdrave osobe od 14 do 75 godine života. Osiguranje se uvijek sklapa za određenu osobu. Ako ugovaratelj osiguranja želi zaključiti osiguranje za više osoba, za svaku osobu izdaje se posebna polica osiguranja.

Osiguranje se može ugovoriti:

 • za slučaj smrti zbog nezgode i trajnog invaliditeta.

Uz te rizike ugovoriti se može i:

 • dnevna naknada
 • dnevna naknada za liječenje u bolnici
 • naknada za troškove liječenja.

Osiguranjem može biti obuhvaćen svaki djelatnik bez obzira na zdravstveno stanje, osim osoba potpuno lišenih poslovne sposobnosti koje su u svakom slučaju isključene iz osiguranja.

Ugovoriti se može pokriće:

 • za vrijeme obavljanja redovitog zanimanja, u što se uključuje dolazak i odlazak s posla ili
 • za vrijeme obavljanja redovitog zanimanja i izvan obavljanja redovitog zanimanja – pokriće 24 sata

Koje rizike je moguće ugovoriti?

 • smrt zbog nezgode i trajni invaliditet
 • smrt zbog bolesti
 • dnevna naknada za prolaznu nesposobnost za rad
 • dnevna naknada za liječenje u bolnici
 • troškove liječenja.

Polica se ispostavlja prema brojnom stanju djelatnika po evidencijama ugovaratelja u kojem slučaju se na kraju godine radi konačni obračun premije temeljem prosječnog broja djelatnika u osigurateljnom razdoblju ili prema popisu u kojem su naznačene osigurane osobe imenom i prezimenom.

Osiguravaju se svi članovi kućanstva: supružnici, djeca i ostali članovi užeg zajedničkog kućanstva koji su u polici ili u priloženom popisu uz policu poimence navedeni.

Kućanstvom se smatra svaka obitelj ili druga zajednica od najmanje dviju osoba čiji članovi zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode.

Mogu se osigurati svi članovi kućanstva od rođenja do 70 godina života.

Koje rizike je moguće ugovoriti?

 • smrt zbog nezgode i trajni invaliditet
 • smrt zbog bolesti
 • dnevnu naknadu za liječenje u bolnici.

Osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme vožnje ili upravljanja motornim ili drugim vozilima.

Osiguranje autonezgode može se zaključiti za rizike:

 • smrt od nezgode
 • trajni invaliditet, bilo da se radi o potpunom ili djelomičnom trajnom invaliditetu osiguranika, nastalom kao posljedica ostvarenja nesretnog slučaja
 • troškovi liječenja.

Osiguranje se uglavnom ugovara na polici osiguranja od automobilske odgovornosti, ali može se ugovoriti i posebno.

Ugovoriti se može:

 • osiguranje članova sportskih organizacija – sportskih natjecatelja amatera ili profesionalaca
 • osiguranje natjecatelja u sportskim utrkama, utakmicama i treninzima i natjecanjima.

Vlasnici prijevoznih sredstava koja se koriste za prijevoz putnika u javnom prometu prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, dužni su sklopiti ugovor o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja.

Ugovor su dužni sklopiti vlasnici:

 • autobusa kojima se obavlja javni prijevoz u gradskom, međugradskom i međunarodnom linijskom i izvanlinijskom prometu
 • autobusa koji prevoze radnike na posao i s posla te autobusa kojim se prevoze turisti
 • taksi automobila i rent-a-car vozila kad se iznajmljuju s vozačem
 • tračnih vozila za prijevoz putnika
 • svih vrsta pomorskih, jezerskih i riječnih plovila, uključujući skele i splavove, koji na redovitim linijama slobodno prevoze putnike, uključujući krstarenje i prijevoz turista
 • svih vrsta prethodno nabrojenih plovila koja se iznajmljuju s najmanje jednim članom posade
 • zrakoplova kojima se obavlja prijevoz osoba i stvari u javnom zračnom prometu
 • svih ostalih prijevoznih sredstava, bez obzira na vrstu pogona, kojima se uz naplatu prijevoza prevoze putnici u javnom prometu.

Najniže osigurane svote propisane člankom 19. stavkom 2. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (“Narodne novine” broj: 151/05) po jednom putniku iznose:

 • za slučaj smrti od nezgode 40.000 kn
 • za slučaj trajnog invaliditeta 80.000 kn

Osiguranik odnosno korisnik osiguranja, dužni su nastanak osiguranog slučaja pisanim putem prijaviti osiguratelju u roku određenom ugovorom o osiguranju, uza svu potrebnu medicinsku i drugu dokumentaciju.

Osiguratelj, nakon utvrđivanja svoje obveze, a prema ugovorenim rizicima, isplaćuje ugovorene iznose u polici osiguranja i to:

 • za slučaj smrti – ugovoreni osigurani iznos u cijelosti
 • za slučaj trajne invalidnosti – postotak osigurane svote koji odgovara postotku utvrđene invalidnosti, a ako ukupan postotak invalidnosti iznosi više od 50%, tada se na svaki dio postotka koji prelazi 50% priznaje dvostruki iznos naknade
 • dnevnu naknadu – ako je osiguranik bio privremeno nesposoban za rad, odnosno za obavljanje redovnog zanimanja
 • troškove liječenja – naknadu svih stvarnih i nužnih troškova liječenja
 • ostale ugovorene obveze.

KONTAKTIRAJTE NAS  hok_web-7

  Besplatni info telefon 0800 50 80