fbpx

Informacije o obradi podataka

Hrvatska osiguravajuća kuća d.d. (u daljnjem tekstu: HOK-OSIGURANJE d.d.), Capraška ulica 6, Zagreb, OIB: 00432869176 hrvatsko je osiguravajuće društvo koje je na temelju rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih poslova ovlašteno sklapati i ispunjavati ugovore iz svih vrsta neživotnih osiguranja. U obavljanju svoje registrirane djelatnosti HOK-OSIGURANJE d.d. prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga, strogo primjenjujući relevantnu pravnu regulativu. Zbog toga uvijek možete zatražiti i dobiti sve informacije o Vašim osobnim podacima i njihovoj obradi. Vaši podaci obrađivat će se isključivo u definirane svrhe. Nastojat ćemo osigurati točnost i ažurnost vaših podataka kako bi se svrhe obrade mogle uspješno ostvariti. Također, Vaši će se podaci čuvati onoliko dugo koliko budete koristili uslugu koju ste ugovorili, koliko je određeno zakonom ili koliko je potrebno da bismo zaštitili Vaše i naše interese. Pri obradi podataka prikupljat ćemo samo one podatke koji su nam potrebni kako bi se ostvarila definirana svrha. Konačno, pri obradi primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke, a time Vaša prava i slobode.

Molimo Vas da informacije o obradi podataka pažljivo pročitate kako biste se upoznali s okolnostima obrade.

Informacije o obradi podataka možete preuzeti ovdje:

Informacije o obradi podataka
Informacije o obradi podataka

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak ili kombinacija podataka koji mogu poslužiti za identifikaciju osobe. Osobni podaci koje HOK-OSIGURANJE d.d. prikuplja i obrađuje ovise o vrsti ugovora o osiguranju kojeg sklapate ili namjeravate sklopiti te o zahtjevu za ostvarenje prava iz osiguranja. Ti podaci uključuju najmanje Vaše osobne podatke (ime i prezime, adresa, kontakt-podaci, OIB, po potrebi identifikacijski dokument). Podaci su također nužni i kako bismo za vrijeme našeg poslovnog odnosa lakše s Vama komunicirali i prenosili Vam važne informacije. U ovim Informacijama pročitajte kako i u koje svrhe HOK-OSIGURANJE d.d. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke.

HOK-OSIGURANJE d.d. određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka te je odgovorno da se takvi podaci obrađuju i čuvaju na način koji je u skladu s važećim europskim i nacionalnim propisima o zaštiti osobnih podataka. U tom smislu HOK-OSIGURANJE d.d. smatra se voditeljem obrade osobnih podataka.

HOK-OSIGURANJE d.d. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke samo za određene dopuštene svrhe. U pojedinim situacijama Vaši osobni podaci prikupljaju se uz Vaš pristanak, dok u drugim situacijama postoji zakonska, ugovorna ili druga osnova za njihovo prikupljanje.

Pravne osnove prikupljanja i obrade podataka mogu se podijeliti u skupine:

a) Poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o osiguranju

Tijekom pregovora s Vama oko sklapanja ugovora o osiguranju, obrađujemo Vaše podatke:

 • kako bismo procijenili Vaše zahtjeve i potrebe
 • kako bismo obradili ponudu u smislu prihvatljivosti rizika koji preuzimamo u osiguranju
 • kako bismo utvrdili iznos premije uzimajući u obzir sve mjerodavne okolnosti
 • kako bismo izradili informativni izračun
 • kako bismo obradili Vašu ponudu, izradili i predali Vam policu osiguranja.

b) Ispunjenje ugovora o osiguranju

Kako bi se ostvarili prava i obveze ugovornih strana koji proizlaze iz ugovora o osiguranju, obrada Vaših osobnih podataka potrebna je u svrhu:

 • procjene može li se ugovor o osiguranju tijekom ugovornog odnosa izmijeniti i pod kojim uvjetima
 • rješavanja odštetnog zahtjeva
 • odluke o postojanju prava na isplatu osiguranog iznosa
 • administriranja ugovora o osiguranju
 • ostvarivanja naših prava iz ugovora o osiguranju, što uključuje naplatu regresa, dugova ili premije osiguranja
 • osiguravanja točnosti i ažurnosti Vaših podataka.

c) Ispunjenje pravnih obveza HOK-OSIGURANJA d.d.

Vaše osobne podatke obrađivat ćemo radi ispunjenja naših zakonskih obveza i to:

 • predugovorne obveze utvrđivanja Vaših potreba i zahtjeva prije sklapanja ugovora o osiguranju
 • obveze raspodjele rizika putem reosiguranja i suosiguranja ili druge zakonske obveze
 • rješavanje pritužbi i prigovora vezanih za sklapanje i izvršenje ugovora o osiguranju
 • obveze propisane poreznim propisima poput Zakona o računovodstvu.

d) Legitimni interesi

Vaše osobne podatke možemo obrađivati ako je takva obrada nužna za potrebe legitimnih interesa HOK-OSIGURANJE d.d., osim kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili temeljna prava i slobode, a zahtijevate zaštitu osobnih podataka. Ako podnesete prigovor na takvu obradu, više nećemo obrađivati Vaše podatke, osim ako ne dokažemo da postoje uvjerljivi razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode. Svojim legitimnim interesom smatramo:

 • sprječavanje i otkrivanje pronevjera i prijevara u osiguranju
 • promidžbu proizvoda koje nudimo na tržištu te pogodnosti iz postojećih ugovora o osiguranju za vrijeme trajanja našeg ugovornog odnosa
 • ispitivanje Vašeg zadovoljstva pruženom uslugom.

e) Legitimni interesi trećih osoba

Obrada Vaših podataka provest će se za potrebe sprječavanja prijevara u osiguranju te prijevara i pronevjera općenito, na temelju legitimnog interesa drugih osiguravajućih kuća s kojima u tu svrhu razmjenjujemo podatke.

f) Vaša suglasnost (privola)

Vašu posebnu suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka, koju možete povući u bilo kojem trenutku, kao pravnu osnovu obrade Vaših podataka koristit ćemo u svrhu promidžbe naših ponuda, proizvoda i usluga koji bi odgovarali Vašim zahtjevima ili potrebama, do Vašeg eventualnog povlačenja privole.

Za pojedine prethodno navedene svrhe, kao što su poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o osiguranju, ispunjenje ugovora o osiguranju u kojem ste Vi ugovorna strana, poštivanje pravnih obveza HOK-OSIGURANJA d.d. te legitimnog interesa sprječavanja i otkrivanja prijevara, pružanje osobnih podataka je zakonska i ugovorna obveza te uvjet za nužan za sklapanje ili ispunjenje ugovora. Ako odbijete dati pojedine podatke, nećemo moći ispuniti svoje zakonske i ugovorne obveze što će za posljedicu imati nemogućnost sklapanja ili ispunjenja ugovornih obveza.

Pružanje osobnih podataka u svrhu legitimnog interesa izravne promidžbe, ispitivanja Vašeg zadovoljstva našom uslugom i Vaše privole u marketinške svrhe nije zakonska i ugovorna obveza te uvjet nužan za sklapanje i ispunjenje ugovora. Ako odbijete dati pojedine podatke to neće utjecati na mogućnost sklapanja ili ispunjenja ugovora.

Vaši osobni podaci bit  će predmetom profiliranja u sljedećim slučajevima:

 • izravna promidžba
 • promidžba
 • segmentacija klijenata.

Automatizirana obrada podataka koja proizvodi pravne učinke s ciljem sklapanja ugovora o osiguranju bit će korištena u slučaju:

 • izračuna premije osiguranja s obzirom na prijašnje štete
  Ako ste u prijašnjem osigurateljnom razdoblju imali štetu te je uvjetima osiguranja i primjenjivim cjenikom određeno kako ona utječe na iznos premije, premija će biti uvećana ili smanjena za odgovarajući postotni iznos
 • izračuna premije osiguranja s obzirom na lokaciju predmeta osiguranja
  Na temelju lokacije osigurane imovine, procjenjujemo visinu rizika za nastup osiguranog slučaja i tako određujemo Vašu premiju osiguranja. Na taj način možda ćete biti u mogućnosti dobiti povoljniju ponudu osiguranja ili se upoznati s činjenicama koje upućuju na postojanje dodatnih rizika na Vašoj strani koji utječu na visinu premije.
 • kupovine putem internetske trgovine
  Podaci uneseni na portalu internetske trgovine te Vaši izbori bit će automatski obrađeni i utjecat će na konačan ugovor o osiguranju.

U ovim slučajevima osiguravamo pravo izražavanja vlastitog mišljenja te pravo na osporavanje odluke.

HOK-OSIGURANJE d.d. posebno vodi brigu o tome da se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu s pravnim osnovama i svrhama prikupljanja osobnih podataka. Kako bi se ostvarile te svrhe, HOK-OSIGURANJE d.d. u nekim slučajevima treba Vaše osobne podatke učiniti dostupnim sljedećim osobama:

 • društva i obrti za zastupanje i zastupnici u osiguranju
 • državna tijela u skladu sa zakonskim obvezama HOK-OSIGURANJA d.d. (HANFA, Hrvatski ured za osiguranje, Ministarstvo financija RH, Porezna uprava, revizorska društva i druga pravosudna i državna tijela, sukladno zakonskim obvezama)
 • druga osiguravajuća društva
 • reosiguratelji i suosiguratelji
 • društva za naplatu potraživanja i financijske ustanove
 • pružatelji usluga asistencija
 • pružatelji obrade odštetnih zahtjeva
 • pružatelji informatičkih rješenja
 • tehnički konzultanti, stručnjaci, odvjetnici, medicinski vještaci, procjenitelji, servisi, zdravstvene ustanove, marketinški i drugi poslovni partneri.

Sve navedene osobe obrađuju Vaše osobne podatke sukladno uputama HOK-OSIGURANJA d.d. prema sporazumu/dodacima ugovora koje smo sklopili te poštujući pritom odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita Vaših prava. Iznimka su tijela državne i javne vlasti koja podatke obrađuju sukladno propisima te slučajevi u kojima ove osobe primjenjuju posebna pravila obrade sukladno propisima koji se na njih i takvu obradu odnose.

Vaše osobne podatke obrađujemo isključivo unutar Europskog gospodarskog područja (EGP), od strane izvršitelja obrade koji su navedeni pod prethodnom točkom te će iste osobe uvijek biti vezane ugovornim obvezama na osiguravanje povjerljivosti i sigurnosti Vaših osobnih podataka u skladu s važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka. HOK-OSIGURANJE d.d. ni u kojem slučaju neće Vaše osobne podatke činiti dostupnim subjektima koji nemaju ovlaštenje za obradu Vaših osobnih podataka.

Kada je to propisima predviđeno, imate:

 • pravo na pristup osobnim podacima koji se na Vas odnose te informacijama o obradi
 • pravo na ispravak osobnih podataka kako biste osigurali da su podaci kojima HOK-OSIGURANJE d.d. raspolaže istiniti, točni i ažurni
 • pravo na brisanje osobnih podataka ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje dopuštenih svrha obrade osobnih podataka te ako ne postoji zakonska odredba po kojoj se podaci ne smiju brisati
 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka
 • pravo na prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade osobnih podataka
 • pravo na podnošenje prigovora HOK-OSIGURANJU d.d. ili nadležnom državnom tijelu
 • pravo na prigovor automatiziranoj obradi osobnih podataka da se na Vas ne odnosi odluka koja je donesena isključivo automatiziranom obradom
 • pravo na povlačenje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz Vašu privolu.

Obrasce zahtjeva za ostvarivanje svakog pojedinog prava možete preuzeti na našoj internetskoj stranici www.hok-osiguranje.hr te poslati na e-mail adresu zastita.podataka@hok-osiguranje.hr ili na prodajnim mjestima HOK-OSIGURANJA d.d. navedenim na internetskoj stranici www.hok-osiguranje.hr.

a) Kako mogu prigovoriti obradi osobnih podataka?

Pod određenim uvjetima, kad je to zakonski dopušteno, imate pravo prigovoriti obradi osobnih podataka ili zatražiti prekid obrade osobnih podataka, na primjer kada obradu temeljimo na našim legitimnim interesima ili zbog izravnog marketinga. Čim zaprimimo Vaš zahtjev za prekidom obrade, nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke osim ako je obrada dopuštena relevantnim zakonskim i drugim propisima. Svoj zahtjev možete poslati na e-mail adresu dpo@hok-osiguranje.hr.

Ako smatrate da smo pri obradi Vaših osobnih podataka prekršili hrvatske i europske propise o zaštiti osobnih podataka, u svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka nadležnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu podataka, www.azop.hr.

HOK-OSIGURANJE d.d. čuva Vaše podatke u rokovima koji su određeni svrhom obrade, propisima koji definiraju razdoblja čuvanja podataka, propisom definiranim rokovima zastare potraživanja te internim aktima kojima se rokovi čuvanja podataka propisuju s ciljem zaštite prava i interesa zainteresiranih osoba iz ugovora o osiguranju ili prava i interesa društva za osiguranje, a vodeći računa o primjeni odgovarajućih tehničkih i organizacijskih  mjera zaštite Vaših prava i sloboda.

Ako imate bilo kakvih pitanja o prikupljanju i obradi svojih osobnih podataka, kao i ostvarivanja svojih prava zaštite osobnih podataka, možete kontaktirati službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt

Adresa: Capraška ulica 6, Zagreb (za DPO)

Elektronička pošta: dpo@hok-osiguranje.hr

HOK-OSIGURANJE d.d. redovito dopunjava Informacije u skladu s promjenama i novostima na temelju važećih propisa te osigurava da je najnovija verzija Informacija dostupna na web-stranici www.hok-osiguranje.hr. U slučaju značajne promjene sadržaja Informacija koja može bitno utjecati na Vaša prava, slobode ili interese, bit ćete izravno obaviješteni.

Privolu možete jednostavno povući u svakom trenutku putem e-maila zastita.podataka@hok-osiguranje.hr ili osobno na adresama glavnih ureda.

Obrasci (zahtjevi) za konzumiranje korisničkih prava:

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup osobnim podacima
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup osobnim podacima
Zahtjev za ostvarivanje prava na ispravak ili dopunu osobnih podataka
Zahtjev za ostvarivanje prava na ispravak ili dopunu osobnih podataka
Zahtjev za ostvarivanje prava na ograničenje obrade osobnih podataka
Zahtjev za ostvarivanje prava na ograničenje obrade osobnih podataka
Zahtjev za ostvarivanje prava na prigovor automatiziranoj obradi osobnih podataka
Zahtjev za ostvarivanje prava na prigovor automatiziranoj obradi osobnih podataka
Zahtjev za ostvarivanje prava na brisanje osobnih podataka
Zahtjev za ostvarivanje prava na brisanje osobnih podataka
Zahtjev za ostvarivanje prava na podnošenje prigovora o obradi osobnih podataka
Zahtjev za ostvarivanje prava na podnošenje prigovora o obradi osobnih podataka
Zahtjev za ostvarivanje prava na prijenos osobnih podataka
Zahtjev za ostvarivanje prava na prijenos osobnih podataka

Obrazac za prijavu povrede (incidenta):

Prijava povrede
Prijava povrede

Korištenje “kolačića”

Korištenjem web-stranica HOK-OSIGURANJE d.d. slažete se s politikom korištenja “kolačića”, bilo da pregledavate naše web-stranice bilo davanjem eksplicitne privole, što nastupi prvo.

HOK-OSIGURANJE d.d. može ažurirati svoju politiku korištenja “kolačića” u bilo kojem trenutku. Svakoj reviziji politike korištenja “kolačića” slijedit će ažuriranje teksta o politici korištenja “kolačića” i na web-stranicama, u najkraćem mogućem roku. Potičemo Vas da redovito provjeravate ovu stranicu zbog možebitnih izmjena.

“Kolačići” su tekstualne datoteke koje se čuvaju na korisničkom uređaju, a nastaju posjetom web-stranicama. Kada ponovno budete pristupili web-stranici, HOK-OSIGURANJE d.d. može dohvatiti podatke s Vašeg uređaja, a koji su se spremili u “kolačićima”.

Uz pomoć “kolačića” HOK-OSIGURANJE d.d. će vam osigurati bolje, pristupačnije i individualiziranije korisničko iskustvo, kao i prikaz web-stranice (funkcionalni “kolačići”). “Kolačići” će nam također pomoći da provedemo analize svojih kupaca, pratimo posjete (analitičke svrhe), te poboljšamo svoje oglašavanje (marketinške svrhe).

HOK-OSIGURANJE d.d. na svojim stranicama koristi svoje “kolačiće” (“kolačići prve strane”), ali dozvoljava i odabranim trećim stranama da instaliraju svoje “kolačiće” (“kolačići treće strane”) na korisnički uređaj. Ovom privolom slažete se s korištenjem “kolačića” HOK-OSIGURANJE d.d. i “kolačića treće strane”.

Naše će web-stranice raditi najbolje, a vaše će korisničko iskustvo biti optimalno kada su “kolačići” s vaše strane dopušteni. Na taj ćemo vas način moći prepoznati kada nas ponovno posjetite, a “kolačići” će nam pomoći i da uočimo i ispravimo pogreške te vaš posjet učinimo što učinkovitijim. Dodatne informacije ćemo prikupljati samo ako se Vi s time složite, npr. kod upisivanja podataka pri kupnji, kod registracije ili sudjelovanja u aktivnostima koje priređujemo.

Odluka o tome želite li koristiti “kolačiće” potpuno je na Vama, a potrebno je naglasiti da stranice rade optimalno samo ako su “kolačići” na Vašem pregledniku ili na našoj web-stanici omogućeni.

Ako želite onemogućiti rad “kolačića”, možete to učiniti u postavkama svog preglednika. I u slučaju kada onemogućite “kolačiće”, to se neće odnositi na sve obavezne “kolačiće” koji će se instalirati bez Vaše suglasnosti.

Sami odlučujete o tome želite li dopustiti pohranu kolačića na Vašem uređaju. Postavke kolačića možete nadzirati i mijenjati u svojem web-pregledniku.

Za informacije o postavkama “kolačića” odaberite web-preglednik koji koristite.;