HOK Osiguranje

Osiguranje plovila

Program osiguranja plovila obuhvaća obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodice/jahte i kasko osiguranje brodica i jahti.

Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika brodice na motorni pogon
odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama

Predmet osiguranja
Odgovornost za štetu koja se uporabom brodice odnosno jahte može nanijeti trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede ili narušavanja zdravlja. Osiguranjem su obuhvaćene samo tjelesne (nematerijalne) štete.

Tko je prema Zakonu dužan sklopiti ugovor?
Vlasnik brodice odnosno jahte čija je snaga porivnih strojeva veća od 15 kW, a koja po propisima o registraciji brodica mora biti upisana u očevidnik brodica odnosno jahti.

Tko ima pravo na naknadu štete?
Pravo na naknadu štete imaju treće osobe koje su pretrpjele nematerijalnu štetu za koju je odgovoran vlasnik, odnosno korisnik osiguranog plovila.

Trećim osobama ne smatraju se:
- osobe koje se nalaze na brodici, odnosno jahti kojom je prouzročena šteta
- osobe koje se nalaze na drugoj brodici, jahti, brodu odnosno drugom plovnom objektu.
Osigurateljna zaštita praktično obuhvaća kupače i ronioce.
Da biste se kvalitetno zaštitili od potencijalnih velikih gubitaka koji mogu nastati zbog nanošenja materijalne štete trećim osobama (npr. šteta na drugom plovilu) i šteta nanesenih trećim osobama koje se nalaze na drugom plovilu, preporučuje se u okviru ugovaranja kasko osiguranja dodatno ugovoriti i rizik odgovornosti prema trećima, koji, za razliku od obveznog osiguranja od odgovornosti, pokriva materijalne štete i po kojem u krug trećih osoba spadaju i osobe na drugom plovilu kojem je nanesena šteta.

Osigurana svota
Prema odluci Vlade RH najniža osigurana svota po jednom štetnom događaju iznosi 3.500.000,00 kuna.

Kasko osiguranje brodica i jahti
Kasko osiguranje brodica i jahti obuhvaća osiguranje trupa, pogonskih strojeva i opreme plovila uz mogućnost dodatnih osiguranja raznih uzgrednih interesa.
Osigurana je ona oprema i uređaji koji se uobičajeno isporučuju s plovilom prilikom prodaje. Dodatna i posebna oprema, kao i oprema za lov i ribolov, osigurani su ako se to posebno ugovori.

Brodice i jahte osiguravaju se uz uvjet da su upisani u odgovarajući upisnik pri nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Koje rizike pokriva kasko?
Kasko osiguranjem brodica ili jahti pokriveni su rizici:
- pomorske ili prometne nezgode
- nevremena (uključujući udar groma)
- potonuća, prevrnuća, nasukanja
- požara
- eksplozije
- provalne krađe, krađe cijelog plovila
- loma jarbola i/ili loma jarbolnih križeva
- kidanja pomičnih ili nepomičnih oputa
- sudara ili udara s bilo kojim čvrstim ili plutajućim predmetom
- zlonamjernih postupaka trećih osoba
- potresa
- vulkanske erupcije.

Koje štete su osigurane?
Osigurane su štete nastale kao neposredna posljedica osiguranih rizika, a to su:
- potpuni gubitak plovila
- djelomični gubitak ili oštećenje (djelomične štete)
- osiguranikovi troškovi spašavanja
- troškovi neposredno prouzročeni nastankom osiguranog slučaja
- nagrade za spašavanje
- zajedničke havarije
- troškovi utvrđivanje i likvidacije štete pokrivene osiguranjem.

Dopunska ugovaranja
Uz osiguranje brodice ili jahte (kasko) dodatno se može ugovoriti:
- dobrovoljno osiguranje od odgovornosti prema trećima
- osiguranje prijevoza brodice ili jahte kopnom
- osiguranje jahte za vrijeme sportskih natjecanja
- osiguranje jahte za vrijeme najma
- osiguranje putnika od posljedica nesretnog slučaja

Osiguranje robe u prijevozu

Zbog različitih rizika kojima je izložena roba za vrijeme prijevoza može doći do oštećenja robe ili potpunog gubitka robe.

Osiguranjem robe u prijevozu pokriva se gubitak ili oštećenje robe zbog osiguranih rizika kao što su prometna nezgoda prijevoznog sredstva, elementarna nepogoda, požar ili eksplozija, neisporuka cijelih koleta, krađa, oštećenja pri rukovanju i sl.

Osiguranje u pravilu zaključuje vlasnik robe (prodavatelj ili kupac), odnosno osoba koja bi pretrpjela gubitak u slučaju štete na robi.

Osiguranik bira opseg pokrića ovisno o svojim potrebama:
- Svi rizici, čime su pokriveni svi rizici gubitka ili oštećenja robe osim šteta isključenih iz osiguranja te dopunskih rizika koji se dodatno ugovaraju.
- Osnovni rizici čime su pokriveni samo imenovani rizici. Primjerice: požar, prometna nezgoda prijevoznog sredstva, elementarne nepogode.

Ovisno o polazišnom i odredišnom mjestu možemo zaključiti:
Domaći kargo – osiguranje robe u domaćem transportu - u granicama Republike Hrvatske
Međunarodni kargo – osiguranje robe kojoj je polazišno ili odredišno mjesto bilo koja strana zemlja.

Moguće je ugovoriti osiguranje svakog pojedinog prijevoza zasebno pri čemu se ispostavlja pojedinačna polica, ili se može ugovoriti pokriće koje obuhvaća sve osiguranikove prijevoze (pošiljke) unutar ugovorenoga godišnjeg razdoblja pri čemu se ispostavlja generalna polica.

Osiguranje odgovornosti prijevoznika u cestovnom prometu

Ovu vrstu osiguranja ugovaraju pravne ili fizičke osobe registrirane za djelatnost javnog cestovnog prijevoza tereta u domaćem ili međunarodnom cestovnom prijevozu.

Osiguranje prijevozničke odgovornosti pokriva odgovornost prijevoznika za gubitak ili oštećenje stvari preuzetih na prijevoz do kojeg dođe tijekom prijevoza. Pokrivene su štete za koje prijevoznik odgovara vlasniku robe.

Osiguranje prijevozničke odgovornosti ugovara se kao godišnje osiguranje. Premija ovisi o broju vozila, nosivosti pojedinog vozila, te o tome radi li se o domaćem ili međunarodnom prijevozu. Kod prijevoznika koji imaju više od tri vozne jedinice premija ovisi i o bruto vozarini u razdoblju osiguranja.

Prijevoznik, ovisno o svojim potrebama, odnosno o vrijednostima robe koju prevozi, odabire limit pokrića, o čemu također ovisi visina premije koju plaća.
HOK video
Prodajna mreža Prodajna mreža